แจ้งข่าวสาร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

 รูปถ่ายขนาด 1X1.5 นิ้ว                จำนวน        2    ใบ
 สำเนาสูติบัตรนักเรียน                จำนวน        1    ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            
     นักเรียน                    จำนวน        1    ฉบับ
     บิดา                    จำนวน        1    ฉบับ
     มารดา                    จำนวน        1    ฉบับ
     ผู้ปกครอง                    จำนวน        1    ฉบับ
 สำเนาทะเบียนบ้าน
     นักเรียน                    จำนวน        1    ฉบับ
     บิดา                    จำนวน        1    ฉบับ        
     มารดา                    จำนวน        1    ฉบับ
     ผู้ปกครอง                    จำนวน        1    ฉบับ
 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)        จำนวน        1    ฉบับ
 สำเนาเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 หรือ ปพ.7)    จำนวน        1    ฉบับ
 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
https://rpg15.ac.th/work

2. พิมพ์ใบสมัครและ ใบรับสมัคร

การพิมพ์ใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
โดยสามารถยื่น ณ วันที่รายงานตัว

4. มอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

สถิติจำนวนนักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
0 0 0
ป.1 1 2 3
ป.2 0 1 1
ป.4 0 2 2
ป.5 2 0 2
ม.1 8 9 17
ม.2 3 1 4
ม.3 2 2 4
ม.4 10 40 50
อ.1 0 1 1
รวม 26 58 84

สถิติจำนวนนักเรียนรายระดับชั้น

ห้อง แผนการเรียน ทั้งหมด ชาย หญิง
ม.1 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 40 23 17
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 8 27
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ 34 25 9
ม.1 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 40 23 17
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 8 27
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ 34 25 9
ม.1 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 40 23 17
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 8 27
ม.1 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ 34 25 9
ม.4 ทวิศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี) 17 6 11
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 13 12 1
ม.4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 50 8 42
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 4 31
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ (คหกรรม-พละ-เกษตร) 25 6 19
ม.4 ทวิศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี) 17 6 11
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 13 12 1
ม.4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 50 8 42
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 4 31
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ (คหกรรม-พละ-เกษตร) 25 6 19
ม.4 ทวิศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี) 17 6 11
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 13 12 1
ม.4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 50 8 42
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 4 31
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ (คหกรรม-พละ-เกษตร) 25 6 19
ม.4 ทวิศึกษา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี) 17 6 11
ม.4 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 13 12 1
ม.4 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 50 8 42
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 35 4 31
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ (คหกรรม-พละ-เกษตร) 25 6 19
ม.5 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี-คหกรรม) 0 0 0
ม.5 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 0 0 0
ม.5 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 1 1 0
ม.5 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 0 0 0
ม.6 ศิลป์ศักยภาพด้านอาชีพ (พลศึกษา - คหกรรม) 1 0 1
ม.6 แผนการเรียนทวิศึกษา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - บัญชี) 1 0 1
ม.6 แผนการเรียนทวิศึกษา (สายช่างฯ) 0 0 0
ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต 1 0 1
ม.6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา (อังกฤษ - จีน) 0 0 0
อ.1 แผนการเรียนปกติ 1 0 1