Latest News

รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์

รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์

Read more
Latest News

รูปแบบการนิเทศโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางอินทิรา ปงลังกา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

Read more
Latest News

ผอ. ราเชน ไชยทิพย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และทีมงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาฐานดิจิทัล และโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า

ผอ. ราเชน ไชยทิพย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และทีมงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาฐานดิจิทัล และโรงเรียนศาสตร์พระราชา

Read more
Latest News

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย

Read more
Latest News

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

Read more
Latest News

คะแนนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คะแนนหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more
Latest News

ร่วมตัดผลบัตเตอร์นัทในโรงเรือน และจัดกิจกรรมปฐมฤกษ์ ดื่มชา&กาแฟฝักมะลิดไม้(ฝักเพกา)

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)นำทีมงานบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมตัดผลบัตเตอร์นัทในโรงเรือน และจัดกิจกรรมปฐมฤกษ์ ดื่มชา&กาแฟฝักมะลิดไม้(ฝักเพกา) เครื่อง

Read more
Latest News

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์แปลงหนองบัว พื้นที่ 48 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) วิทยาเขตห้วยเกี๋ยง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์แปลงหนองบัว พื้นที่ 48 ไร่ ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่า

Read more