ดร.กัมพล ไชยนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนันต์ ทานัน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอนก ไชยบุตร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมัย ทะจันทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชากร เต้าประจิม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเกรียงไกร โนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกนกพร คำสุดใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชนะพันธ์ ถาวร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจิรารัตน์ โดยอาษา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทรจิต จันอ้น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐนันท์ พานทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนเรศ วงค์สถาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางปาริชาติ นีลโสภณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทตรา เมาเตจา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายยงศักดิ์ ก้างยาง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศลิษา แสงเมือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอัมพร ยุวงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยวัฒน์ คำภาสี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปรียา พงศาปาน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางภาวินี สุวรรณพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสะไบทิพ อุปละ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพัชรี ไทยใหม่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศศิพิมล พวงลำใย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอนุกุล นามปัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายขวัญชัย ปุญยะสาร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวชญาภา จันต๊ะนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวน้ำฝน พยุยงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอัญชรา มูลศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศตพล สุวรรณดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายกาหลงทอง คชอาจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสิปปวิชญ์ พลสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนกร กาวินคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธิติสรรค์ กันทะนิด

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสโรบล เต็มอุ่น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอมรนารี ปินปันคง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุขพร นารุ่งนิตย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเอกชัย อาจหาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแพรวนภา คำทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิชสุณีย์ วิสุทโธ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรัตติกาล ตาลดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสริตา ใจป้อ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววารินทร์ อินต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นายภานุวัฒน์ พัฒนา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววารุณี พิชัยยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนันทนา ทาอิน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววีรินทร์ภัทร ลือศักดิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวออนคำ ประชา

ตำแหน่ง : -

นายสุทัศน์ ยาโนละ

ตำแหน่ง : -

นายถวิล จอมแสง

ตำแหน่ง : -

นางสาวนุช พรเพชร

ตำแหน่ง : -

นางสาวจตุพร ทองดี

ตำแหน่ง : พนักงานร้านกาแฟเวียงเก่า

นางสาวพลับพลึง กิติวรรณา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสุติมา วรรณะ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสมัย สุวรรณกูล

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายเตี่ยม เสนสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นางปิยะภรณ์ เชียงพรม

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางณัฐรดา อุตส่าห์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพิษณุ ลาพิง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพร สมพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา คำปิง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนากร หลวงราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธิติมา ทรายนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชลันธร นันตาไผ่

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายปราโมทย์ ปัจจัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภูเเสน กลิ่นขจร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศศินา อินตาคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิริวิมล สุขตามใจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธีราภรณ์ สมสวย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

นางชนัญกร จินาวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมา

นายสุภาพ แก้วรากมุข

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายเอกชัย ศรีแตง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นางสาวกุ้ง วิมลรัตน์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวอัญญารัตน์ ท่างาม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวใจทิพย์ แสงเมือง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางจันทร์ แก้วอาสา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสมบัติ จันทาพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางละมัย เสาร์จันทร์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางท้าย ริมพิสอน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางวันเพ็ญ ปงคำ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางประกาย นันทะเสน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายวรชิต สัมพันธ์สิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวจริยา จำนงค์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายพงษ์ศิริ คำแสง

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางเพ็ญพักตร์ แสงจันทร์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวนฤมล ฮิมหมั่นงาน

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุจินดา ใจกล้า

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางอริสา พรมเสน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายจิรายุส สมกาศ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพึ่งพร จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายชาตรี อาหยิ

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางแสงหล้า จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวปิยะมาศ จันทราพูน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางสาวเกษศิรินทร์ แสงแก้ว

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายจุมพล จรรยาสว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายศักดิ์ชัย อินต๊ะมูล

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นางกมลณัชญ์ ใคร้นุ่น

ตำแหน่ง : พนักงานศุนย์อาหารเวียงเก่า

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปุกคำ

ตำแหน่ง : พนักงานร้านกาแฟเวียงเก่า

นางสาวอัญชลี ชัยชนะกลาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รปค.15

นายบูรพา ตันสุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวพรปวีณ์ แก้วน่าน

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวฤทัยกานต์ สำรองพันธ์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชลิดา แสนบุญรัตน์

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐพร โพธิ์อ่อง

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเรืองลัดดา ปัญญานี

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู