สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 18 36 2
ป.2 19 23 42 2
ป.3 28 21 49 2
ป.4 36 39 75 3
ป.5 63 57 120 4
ป.6 56 49 105 3
ม.1 81 78 159 5
ม.2 68 72 140 5
ม.3 68 75 143 5
ม.4 83 108 191 6
ม.5 63 80 143 5
ม.6 71 79 150 5
อ.1 4 2 6 1
อ.2 5 3 8 1
อ.3 6 7 13 1
รวม 669 711 1380 50

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 10 20 นางสาวสโรบล เต็มอุ่น นางสาวธิติมา ทรายนวล
ป.1/2 8 8 16 นางสาวสุขพร นารุ่งนิตย์
ป.2/1 9 12 21 นางสาวสริตา ใจป้อ นายวรชิต สัมพันธ์สิทธิ์
ป.2/2 10 11 21 นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ
ป.3/1 15 10 25 นางสาวรัตติกาล ตาลดี นายกาหลงทอง คชอาจ
ป.3/2 13 11 24 นางสาวแพรวนภา คำทา
ป.4/1 10 16 26 นายภานุวัฒน์ พัฒนา นางสาวศศินา อินตาคำ
ป.4/2 13 11 24 นางสาววารินทร์ อินต๊ะ
ป.4/3 13 12 25 นางณิชากร เต้าประจิม
ป.5/1 16 15 31 นางนันทนา ทาอิน
ป.5/2 15 14 29 นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ
ป.5/3 16 14 30 นายอนุกุล นามปัน นายพิษณุ ลาพิง
ป.5/4 16 14 30 นายขวัญชัย ปุญยะสาร นางสาววารุณี พิชัยยา
ป.6/1 20 15 35 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล
ป.6/2 17 18 35 นายธิติสรรค์ กันทะนิด
ป.6/3 19 16 35 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ นางสาววีรินทร์ภัทร ลือศักดิ์
ม.1/1 17 16 33 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว
ม.1/2 17 16 33 นางสาวภัทรจิต จันอ้น นายธนกร กาวินคำ
ม.1/3 14 16 30 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์
ม.1/4 17 15 32 นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ม.1/5 16 15 31 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย นายพงษ์ศิริ คำแสง
ม.2/1 8 18 26 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์
ม.2/2 13 17 30 นางสาวศลิษา แสงเมือง
ม.2/3 10 18 28 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข
ม.2/4 14 16 30 นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์
ม.2/5 23 3 26 นายสิปปวิชญ์ พลสุข นายชนะพันธ์ ถาวร
ม.3/1 14 15 29 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ นายพิษณุ ลาพิง นางสาวณัฐพร โพธิ์อ่อง
ม.3/2 12 17 29 นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์
ม.3/3 12 16 28 นางสาวอัญชรา มูลศรี
ม.3/4 10 20 30 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
ม.3/5 20 7 27 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ
ม.4/1 9 29 38 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
ม.4/2 14 20 34 นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส นางอัมพร ยุวงค์ นางสาวเรืองลัดดา ปัญญานี
ม.4/3 11 23 34 นายนเรศ วงค์สถาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ
ม.4/4 19 8 27 นายชัยวัฒน์ คำภาสี นายชลันธร นันตาไผ่
ม.4/5 17 2 19 นายเอกชัย อาจหาญ นางสาววิชสุณีย์ วิสุทโธ
ม.4/6 13 26 39 นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี นายศตพล สุวรรณดี
ม.5/1 10 27 37 นางปาริชาติ นีลโสภณ
ม.5/2 11 17 28 นายเกรียงไกร โนชัย นายยงศักดิ์ ก้างยาง นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช
ม.5/3 10 16 26 นางสาวสะไบทิพ อุปละ นางสาวปรียา พงศาปาน
ม.5/4 19 18 37 นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ นายณัฐนันท์ พานทอง
ม.5/5 13 2 15 นางสาวอมรนารี ปินปันคง นางสาวเกษศิรินทร์ แสงแก้ว
ม.6/1 8 27 35 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา นางสาวฤทัยกานต์ สำรองพันธ์
ม.6/2 8 28 36 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม นายบูรพา ตันสุวรรณรัตน์
ม.6/3 21 14 35 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ นางสาวกนกพร คำสุดใจ นางสาวชลิดา แสนบุญรัตน์
ม.6/4 23 0 23 นางสาวรอยพิมพ์ สุขสวัสดิ์ นายจิรายุส สมกาศ นายชาตรี อาหยิ
ม.6/5 11 10 21 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง นางณัฐรดา อุตส่าห์
อ.1/1 4 2 6 นางสาวรัชนีพร มณีรัตน์
อ.2/1 5 3 8 นางสาวภัทตรา เมาเตจา
อ.3/1 6 7 13 นางจิรารัตน์ โดยอาษา
รวม 669 711 1380