Latest News

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนเสมอภาคหรือทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564

Read more
Latest News

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศพิจารณาคุณสมบัติผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Read more
Latest News

แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่ อยู่ในขณะนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเครา

Read more
Latest News

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

คณะครูโรงเรียนบ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Read more
Latest News

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพวงพยอม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Read more
Latest News

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนักเรียนคณะมนตรีนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more
Latest News

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

Read more
Latest News

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 42 คน ศึกษาดูงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 42 คน ศึกษาดูงาน

Read more
Latest News

พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ปีการศึกษา 2562

Read more