ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวราภา แสนปินตา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Warapa53@ gmail.com
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2556,14:18  อ่าน 1262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียน
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ ( ABSTRACT)

 

ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน:การพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้วิจัย:   นางวราภา  แสนปินตา   โทร 081- 4257792  /  E- mail. Warapa53@ gmail.com

ระดับชั้น:    ประถมศึกษาปีที่ 1

ปีที่วิจัย:2555      

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 12/     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15  จำนวน 32คน   เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกจำนวน 5 ชุดแบบบันทึกคะแนนก่อน หลังพัฒนา แบบบันทึกคะแนนระหว่างพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบเขียนการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนก่อนการพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกจำนวน  8   ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 32คน  สามารถอ่านคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกหลังการพัฒนา สูงกว่าก่อนการพัฒนาและมีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 39.37

สะท้อนผลการวิจัย พบว่า  จากการสังเกตพฤติกรรรมการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสุขและมีความภาคภูมิใจที่สามารถอ่านคำพื้นฐานได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน มีการช่วยเหลือกันในการให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ผู้สอนรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้เห็นการพัฒนาของนักเรียนดีขึ้นในเรื่องการอ่านคำพื้นฐานและนักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียน การอ่าน ข้อเสนแนะในการวิจัย การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานควรฝึกสอนให้นักเรียนฝึกอ่านเป็นประจำสม่ำเสมอโดยฝึกอ่านกับคุณครู กับเพื่อน ผู้ปกครอง จากนั้นจึงฝึกโดยใช้แบบฝึก และควรฝึกบ่อยๆ สม่ำเสมอจะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2556,14:18   อ่าน 1262 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า