ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรำพึง มะโน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0856168420
อีเมล์ : kurtoo 2555@hotmail.com
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,12:48  อ่าน 558 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง                            รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 

                                      เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               

                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่   3                                          

ผู้ศึกษา                            นางรำพึง   มะโน

ที่ปรึกษา                          นายกัมพล      ไชยนันท์

                                                   นางศิโรรัตน์    ตีระสหกุล

                                                   นางพัชราภรณ์    บั้งเงิน

                                                   นางพรรณี      ลิขิตแสนภู

                                         นางอัจจิมา      ธรรมศิริ

 

                      การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 

เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ให้มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน  เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  15  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  35  คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  คือ  ห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน  เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน  7  เล่ม  ในแต่ละเล่มมีการทดสอบความรู้นักเรียน โดยการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบฝึกหัดหลังเรียนแล้วเก็บคะแนน  (E1/E2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราจำนวน  30  ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  จำนวน  21  แผนการเรียนรู้  แผนละ 1 ชั่วโมง แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน  เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบ  t – test 

 

ผลการศึกษาพบว่า 

                   1.  บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพ  85.99/83.84

                   2.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  ( = 4.77 )  

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2556,12:48   อ่าน 558 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า