ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนันทาวดี แสงสุกใส
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2555,14:41  อ่าน 615 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับโดยใช้ชุดการฝึกทักษะการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ  (ABSTRACT)

 

ชื่อเรื่องการวิจัยชั้นเรียน : การพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับโดยใช้ชุดการฝึกทักษะการคูณจำนวนนับที่มี

                                         หลายหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

 

ชื่อผู้วิจัย   :    นางนันทาวดี  แสงสุกใส

                       เบอร์โทรศัพท์/ E-MAIL:  081-0252465  /NUNTAWADEE@YAHOO.CO.TH

 

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6

 

ปีที่วิจัย :  2555

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลัก

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 39 คน ที่มีผลการพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดการฝึกทักษะการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลัก จำนวน 8 ชุด  แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาจำนวน 10 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้ระยะในการวิจัย 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน คือวันจันทร์ – วันศุกร์ ใช้คาบเวลาเรียนปกติ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย คะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้า คะแนนก่อนและหลังฝึก  ผลวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะการคูณจำนวนนับนักเรียนมีความก้าวหน้าหลังการพัฒนาสูงกว่าคะแนนก่อนการพัฒนา เท่ากับ 5.59  คิดเป็นร้อยละ55.9

                สะท้อนผลการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์นักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการฝึกทักษะการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลัก อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคูณจำนวนนับที่มีหลายหลักมากขึ้น ข้อที่ค้นพบทีนำมาอภิปรายมีดังนี้

-                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 4 จำนวน 39 คน ที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคูณ

จำนวนนับที่มีหลายหลักมีการพัฒนาทักษะการคูณดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมจากง่ายไปยาก

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2555,14:41   อ่าน 615 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า