ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817643833
อีเมล์ : kurla15@hotmail.com
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2555,09:38  อ่าน 918 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ  ( ABSTRACT )

ชื่อเรื่องการวิจัยชั้นเรียน: การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักเรียน

                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

ชื่อผู้วิจัย: นางศิโรรัตน์   ตีระสหกุล   เบอร์โทรศัพท์  /  E – Mail : 081-7643833 / kurla15@hotmail.com

ระดับชั้น: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีที่วิจัย: 2554

                การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จำนวน  7  คน ที่มีผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียน  จำนวน  10  ชุด  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจำนวน  10  ข้อ    การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ใช้ระยะเวลาในการวิจัย  4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 วัน คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  เวลา  14.30 – 15.00 น.  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  คะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้า คะแนนก่อนและหลังฝึก  ผลวิจัยพบว่าการพัฒนาด้านการอ่านนักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.42 คิดเป็นร้อยละ  34.20  ส่วนการพัฒนาด้านการเขียน นักเรียนมีความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.57  คิดเป็นร้อยละ  35.72

              สะท้อนผลการวิจัยพบว่า   จากการสัมภาษณ์นักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการอ่านและเขียนมากขึ้น  สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่งประโยคได้  บรรยายภาพสั้น ๆ ได้  รักการอ่านและการเขียนมากขึ้น ข้อค้นพบที่นำมาอภิปรายมีดังนี้

1.              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน  7  คนที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการอ่านและการเขียนมีการพัฒนาด้านทักษะการอ่านและการเขียนดีขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับวัย  ใช้คำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียน มีรูปภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

2.             การไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ครูได้ทราบข้อเท็จจริงบางประการ เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของนักเรียน เช่นบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่   บางคนอยู่กับพ่อแม่ แต่พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ๆ ไม่มีเวลาดูแลลูก ไม่มีเวลาสอนการบ้านให้ลูก กลับจากทำงานมือค่ำ เป็นต้น  จากปัญหาที่พบดังกล่าวเมื่อครูได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้เด็กมีการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนดีขึ้น

 

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2555,09:38   อ่าน 918 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า