ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817643833
อีเมล์ : kurla15@hotmail.com
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2555,08:21  อ่าน 1789 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ ( ABSTRACT)

ชื่อเรื่องการวิจัยชั้นเรียน:  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

ด้วยคำถาม 5 ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

ชื่อผู้วิจัย:  นางศิโรรัตน์   ตีระสหกุล          เบอร์โทรศัพท์ / E-mail : 081-7643833 / kurla 15@ hotmail.com

ระดับชั้น:  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ปีที่วิจัย :  2554

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยคำถาม  5  ขั้นตอน

                 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  จำนวน  4  คน ที่มีผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง พัฒนาแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยคำถาม  5  ขั้น จำนวน  5  ชุด  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจำนวน  10  ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้ระยะเวลาในการวิจัย  4  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  2  วัน คือ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา  14.30-15.00 น  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  คะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้า  คะแนนก่อนและหลังการฝึก ผลวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ  7.5 คิดเป็นร้อยละ 75

สะท้อนผลการวิจัยพบว่า  จาการสัมภาษณ์นักเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจในการฝึกทักษะกระบวนการคิด อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ รักการอ่าน กล้าแสดงออกมายิ่งขึ้น  ข้อค้นพบที่นำมาอภิปรายมีดังนี้

               1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน  4  คน ที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยใช้คำถาม 5 ขั้นตอน มีรูปแบบและกิจกรรมเหมาะสมกับวัย เพราะผู้วิจัยได้เลือกใช้ เพลง  นิทาน บทความสั้น ๆ ข่าวสั้น ๆ ที่น่าสนใจอยู่ในสถานการณ์ที่เด็กพบเห็นและสามารถจินตนาการได้ จึงทำให้เด็กชอบทำกิจกรรม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาของเด็กด้วย

             2. ลักษณะการเรียนรู้ที่ได้ให้อิสระกับเด็ก  การใช้คำถามเชิงบวก ไม่มีการคัดสินผิด ถูก ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้กิจกรรมไม่เครียด  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการทำกิจกรรม จึงเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการคิดที่ดีขึ้น และเป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ควรมีการปรับคำถาม 5 ขั้นตอนไปสู่การบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2555,08:21   อ่าน 1789 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า