ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายเกียรติณรงค์  มงคลดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี2557
ตรางสอนครูประถม 2/2556
ตรางสอนครูมัธยม 2/2556
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
ครูที่พูดไม่ได้
ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา
วีดีทัศน์-รปค.15
Facebook RPG15
แบบประเมินมาตรฐานรายด้าน
แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ตัวอย่างKPA ประถมศึกษา
ตัวอย่างรายงานคะแนน ป.1-ป.6 ปี56
มาตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่2/2556
รูปแบบการทำ E-SAR
RPG15-eDLTV ประถม
RPG15-eDLTV มัธยม
โรงเรียนสุจริต Upright School Project
แบบประเมินการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษา
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ประถมศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ขึ้นข้างบน

ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2555,09:06  อ่าน 593 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ บาร์โมเดล
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ (ABSTRACT)

 

ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  :  การพัฒนาการอ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกและบัตรคำ

 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้วิจัย            :  นางทัศนีย์   เกตุจันต๊ะ    e-mail  :  boraanjung@gmail.com

ระดับชั้น            ประถมศึกษาปีที่ 4

ปีที่วิจัย              :  2554

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาการอ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานโดยการใช้แบบฝึกและบัตรคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ที่อ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข จำนวน 8  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  แบบฝึกการอ่าน และบัตรคำ    โดย ให้นักเรียนกลุ่มประชากรจำนวน ๘  คน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ครูสอนอ่านคำไทยพื้นฐาน และจัดกลุ่มสำหรับฝึกอ่าน  นักเรียนฝึกฝนการอ่านคำไทยพื้นฐานกับครูตามระยะเวลาที่กำหนด  จากนั้นทำแบบทดสอบหลังเรียน ครูบันทึกคะแนนพัฒนาการอ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ

            ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ปีการศึกษา 2554  ที่มีผลการประเมินการอ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา และมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ  44.00

            สะท้อนผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  ปีการศึกษา 2554  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอ่านคำไทยในบัญชีคำพื้นฐานจำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกฝนการอ่านตามแบบฝึกอ่านคำไทยตามบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยครูสอนอ่านจากการสะกดคำ  และอ่านเป็นคำ  โดยอ่านซ้ำๆ กันให้คล่องปาก  จากนั้นให้จับกลุ่มฝึกฝนกันเองเป็นระยะ  หากมีปัญหาก็จะให้เพื่อนนักเรียนเป็นผู้ช่วยฝึกฝนอีกทางหนึ่ง   จากการสังเกตพฤติกรรมการฝึกฝนการอ่านคำไทยจากแบบฝึกและบัตรคำของนักเรียนพบว่าในการฝึกอ่านกับครูนักเรียนมีความตั้งใจฝึกฝนดีมาก  แต่ถ้าหากมอบหมายให้ไปฝึกอ่านด้วยตนเองค่อนข้างจะเบื่อหน่าย และรู้สึกเกียจคร้าน  หากมีเพื่อนไปช่วยฝึกแทนครูก็จะได้ผลขึ้นบ้างเป็นบางราย  ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการประเมินหลังการฝึกฝนโดยทันทีจึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนาขึ้น  ซึ่งเมื่อนักเรียนสามารถอ่านได้ก็มีความมั่นใจในตนเอง  เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีในความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้น  ครูผู้สอนก็รู้สึกชื่นชมยินดีในความก้าวหน้าของนักเรียน

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 KB
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2555,09:06   อ่าน 593 ครั้ง
Copyright @2012 www.rpg15.ac.th Website Allright Reserved Admin by นายไกรวิชญ์  ริจนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777255 E-mail: Servicerpg15@hotmail.com
หน้าเพจนี้จะแสดงได้สวยงามและดูดีในความละเอียดของหน้าจอที่ 1024 x 768 pixels ด้วย Internet Explorer 5.0 หรือ Google Chrome หรือ สูงกว่า